Regulamin

 • REGULAMIN

  1. Warsztaty taneczne (zwane dalej „Warsztatami”) będą prowadzone pod nazwą „RETRO WEEKEND FESTIVAL 2024”.
  2. Organizatorem Warsztatów jest Michał Kwiatkowski Szkoła Tańca ShimSham.pl (zwany dalej „Organizatorem”).
  3. Zgłoszenie udziału w Warsztatach jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu oraz Code of Conduct z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO))
  4. Warsztaty odbywają się w dniach 14 – 17 marca 2024 r.
  5. Udział w Warsztatach może wziąć osoba, która ukończyła 18 lat. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego (zwany dalej „Uczestnikiem”).
  6. Warunkiem wzięcia udziału w Warsztatach jest rejestracja za pośrednictwem formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej www.retroweekend.pl oraz dokonanie wpłaty, o której mowa w pkt. 8, w terminie 5 dni od potwierdzenia rejestracji wysłanego przez Organizatora na adres mailowy Uczestnika. W przypadku braku odnotowania płatności w podanym terminie rejestracja uczestnika przepada.
  7. Pierwszeństwo udziału w Warsztatach mają Uczestnicy zgłaszający się w parach. Obniżona cena „Early Bird” obowiązuje tylko i wyłącznie w dwóch wymienionych poniżej przypadkach
  a). Early Bird LINDY HOP – dla pierwszych 30 osób, zgłaszających się w parach.
  b). Early Bird SOLO JAZZ – dla pierwszych 10 osób.
  8. Wpłaty dokonuje się na konto Organizatora zgodnie z wytycznymi zawartymi w potwierdzeniu rejestracji. Jeżeli uczestnik nie dokona wpłaty w oznaczonym terminie, jego rejestracja przepada.
  9. Jeżeli Uczestnik zrezygnuje z udziału w Warsztatach:
  a). w ciągu 14 dni od dokonania wpłaty – wpłacona kwota zostanie zwrócona po potrąceniu kosztów operacji bankowych (z zastrzeżeniem lit. c),
  b). po upływie 14 dni od dokonania wpłaty – 50 proc. wpłaconej kwoty zostanie zwrócone po potrąceniu kosztów operacji bankowych (z zastrzeżeniem lit. c),
  c). po 31 stycznia 2024 – wpłacona kwota nie zostanie zwrócona.
  W przypadku odwołania wydarzenia przez organizatora wszystkie płatności zostaną zwrócone Uczestnikom.
  11. W przypadku wyczerpania limitu miejsc lub znacznej dysproporcji pomiędzy liczbą osób prowadzących i podążających w tańcu Uczestnik zostanie wpisany na listę osób oczekujących.
  12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników oraz za rzeczy wartościowe, które mogą zostać zagubione, zniszczone lub skradzione Uczestnikom.
  13. Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w Warsztatach, bez zwrotu wpłaconych pieniędzy, osób, które, zakłócają przebieg zajęć, znajdują się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
  14. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie warsztatów w trakcie ich trwania.
  15. Organizator zastrzega sobie prawo do fotografowania, nagrywania i filmowania zajęć oraz wykorzystania uzyskanego materiału w celach promocyjnych na wszelkich polach eksploatacji.
  16. Uczestnik Warsztatów wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji Organizatora w przypadku publikacji zdjęć i filmów.