Regulamin

 • REGULAMIN

  1. Warsztaty taneczne (zwane dalej „Warsztatami”) będą prowadzone pod nazwą „RETRO WEEKEND FESTIVAL 2020”.

  2. Organizatorem Warsztatów jest Michał Kwiatkowski Szkoła Tańca ShimSham.pl (zwany dalej „Organizatorem”).

  3. Zgłoszenie udziału w Warsztatach jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO))

  4. Warsztaty odbywają się w dniach 10 – 13 marca 2022 r.

  5. Udział w Warsztatach może wziąć osoba, która ukończyła 18 lat. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego (zwany dalej „Uczestnikiem”).

  6. Warunkiem wzięcia udziału w Warsztatach jest rejestracja za pośrednictwem formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej www.retroweekend.pl oraz dokonanie wpłaty, o której mowa w pkt. 9, w terminie 3 dni od potwierdzenia rejestracji wysłanego przez Organizatora na adres mailowy Uczestnika. W przypadku braku odnotowania płatności w podanym terminie rejestracja uczestnika przepada.

  7. W związku z epidemią COVID – 19 warunkiem wzięcia udziału w Warsztatach jest spełnienie jednego z poniższych warunków:

  a). przyjęcie pełnego cyklu szczepienia (szczepionką dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej lub znajdującą się w wykazie odpowiedników szczepionek dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonym przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy), gdy od podania ostatniej dawki szczepienia upłynęło 14 dni (liczone od dnia następującego po dniu podania ostatniej dawki). Szczepienie musi być poświadczone unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID lub innym dokumentem w języku polskim lub angielskim poświadczającym zaszczepienie ORAZ przedstawienie negatywnego wyniku testu antygenowego na COVID-19, poświadczonego unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID lub innym dokumentem w języku polskim lub angielskim. Test musi być wykonany nie wcześniej niż 48 godzin przed rozpoczęciem Warsztatów,

  b). posiadanie statusu ozdrowieńca (osoby, które przebyły zakażenie wirusem SARS-CoV-2, nie później niż 6 miesięcy przed dniem rozpoczęcia Warsztatów. Ozdrowieńcy muszą okazać dokument, potwierdzający przebycie choroby, wystawiony w języku polskim albo w języku angielskim, w tym unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID ORAZ przedstawienie negatywnego wyniku testu antygenowego na COVID-19, poświadczonego unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID lub innym dokumentem w języku polskim lub angielskim. Test musi być wykonany nie wcześniej niż 48 godzin przed rozpoczęciem Warsztatów,

  c). przedstawienie negatywnego wyniku testu PCR na COVID-19, poświadczonego unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID lub innym dokumentem w języku polskim lub angielskim. Test musi być wykonany nie wcześniej niż 48 godzin przed rozpoczęciem Warsztatów.

  8. Pierwszeństwo udziału w Warsztatach mają Uczestnicy zgłaszający się w parach. Obniżona cena „Early Bird” obowiązuje tylko i wyłącznie w dwóch wymienionych poniżej przypadkach

  a). Early Bird LINDY HOP – dla pierwszych 30 osób, zgłaszających się w parach.

  b). Early Bird SOLO JAZZ – dla pierwszych 10 osób.

  9. Wpłaty dokonuje się na konto Organizatora zgodnie z wytycznymi zawartymi w potwierdzeniu rejestracji. Jeżeli uczestnik nie dokona wpłaty w oznaczonym terminie, jego rejestracja przepada.

  10. Jeżeli Uczestnik zrezygnuje z udziału w Warsztatach:

  a). w ciągu 14 dni od dokonania wpłaty – wpłacona kwota zostanie zwrócona po potrąceniu kosztów operacji bankowych (z zastrzeżeniem lit. c),

  b). po upływie 14 dni od dokonania wpłaty – 50 proc. wpłaconej kwoty zostanie zwrócone po potrąceniu kosztów operacji bankowych (z zastrzeżeniem lit. c),

  c). po 31 stycznia 2022 – wpłacona kwota nie zostanie zwrócona.

  W przypadku odwołania wydarzenia przez organizatora wszystkie płatności zostaną zwrócone Uczestnikom.

  11. W przypadku wyczerpania limitu miejsc lub znacznej dysproporcji pomiędzy liczbą partnerów i partnerek Uczestnik zostanie wpisany na listę osób oczekujących.

  12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników oraz za rzeczy wartościowe, które mogą zostać zagubione, zniszczone lub skradzione Uczestnikom.

  13. Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w Warsztatach, bez zwrotu wpłaconych pieniędzy, osób, które, zakłócają przebieg zajęć, znajdują się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

  14. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie warsztatów w trakcie ich trwania.

  15. Organizator zastrzega sobie prawo do fotografowania, nagrywania i filmowania zajęć oraz wykorzystania uzyskanego materiału w celach promocyjnych na wszelkich polach eksploatacji.

  16. Uczestnik Warsztatów wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji Organizatora w przypadku publikacji zdjęć i filmów.