Regulamin

 • 1. Warsztaty taneczne (zwane dalej „Warsztatami”) będą prowadzone pod nazwą „RETRO WEEKEND
  FESTIVAL 2019”.

  2. Organizatorem Warsztatów jest Michał Kwiatkowski Szkoła Tańca ShimSham.pl (zwany dalej
  „Organizatorem”).

  3. Zgłoszenie udziału w Warsztatach jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem niniejszego
  regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach
  informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
  osobowych DZ. U. Nr nr 133 poz. 883.

  4. Warsztaty odbywają się w dniach 08 – 10 marca 2019 r.

  5. Udział w Warsztatach może wziąć osoba, która ukończyła 18 lat. W przypadku osób niepełnoletnich
  wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego (zwany dalej „Uczestnikiem”).

  6. Warunkiem wzięcia udziału w Warsztatach jest rejestracja za pośrednictwem formularza
  internetowego dostępnego na stronie internetowej www.retroweekend.pl oraz dokonanie wpłaty, o
  której mowa w pkt. 8, w terminie 3 dni od potwierdzenia rejestracji wysłanego przez Organizatora na
  adres mailowy Uczestnika. W przypadku braku odnotowania płatności w podanym terminie rejestracja
  uczestnika przepada.

  7. Pierwszeństwo udziału w Warsztatach mają Uczestnicy zgłaszający się w parach. Obniżona cena „Early
  Bird” obowiązuje tylko i wyłącznie w dwóch wymienionych poniżej przypadkach
  a) Early Bird LINDY HOP – dla pierwszych 100 osób, zgłaszających się w parach.
  b) Early Bird SOLO JAZZ – dla pierwszych 10 osób.

  8. Wpłaty dokonuje się na konto Organizatora zgodnie z wytycznymi zawartymi w potwierdzeniu
  rejestracji. Jeżeli uczestnik nie dokona wpłaty w oznaczonym terminie, jego rejestracja przepada.

  9. Jeżeli Uczestnik zrezygnuje z udziału w Warsztatach:
  a) w ciągu 14 dni od dokonania wpłaty – wpłacona kwota zostanie zwrócona po potrąceniu
  kosztów operacji bankowych (z zastrzeżeniem lit. c),
  b) po upływie 14 dni od dokonania wpłaty – 50 proc. wpłaconej kwoty zostanie zwrócone po
  potrąceniu kosztów operacji bankowych (z zastrzeżeniem lit. c),
  c) po 31 stycznia 2017 – wpłacona kwota nie zostanie zwrócona.

  10. W przypadku wyczerpania limitu miejsc lub znacznej dysproporcji pomiędzy liczbą partnerów i
  partnerek Uczestnik zostanie wpisany na listę osób oczekujących.

  11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki
  uczestników oraz za rzeczy wartościowe, które mogą zostać zagubione, zniszczone lub skradzione
  Uczestnikom.​

  12. Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w Warsztatach, bez zwrotu wpłaconych pieniędzy,
  osób, które, zakłócają przebieg zajęć, znajdują się pod wpływem alkoholu lub innych środków
  odurzających.

  13. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie warsztatów w trakcie ich
  trwania.

  14. Organizator zastrzega sobie prawo do fotografowania, nagrywania i filmowania zajęć oraz
  wykorzystania uzyskanego materiału w celach promocyjnych na wszelkich polach eksploatacji.

  15. Uczestnik Warsztatów wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji
  Organizatora w przypadku publikacji zdjęć i filmów.